bkg_header-2

Usługi Preadopcyjne Wsparciem Procesu Adopcji

EFS

Towarzystwo Przywracania Rodziny jest partnerem w projekcie prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu pn. „Wsparcie preadopcji kluczem do udanej adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce,w latach 2019-2022, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej.

Udział w projekcie jest dobrowolny, a w toku realizacji projektu przewidujemy:

 • wyposażenie dzieci – kandydatów do adopcji w szczegółowe diagnozy ich zdrowia, kondycji społeczno-psychologicznej, specyficznych potrzeb i wskazań dotyczących sposobów niwelowania i rozpoznawania deficytów – stanowiących istotny element wiedzy w procesie świadomego podejmowania decyzji o adopcji,
 • objęcie dzieci usługami terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i innymi niezbędnymi do niwelowania rozpoznawania deficytów w celu podwyższenia możliwości adopcji,
 • objęcie kandydatów starających się o przysposobienie dziecka wsparciem wg. ich potrzeb, w celu podwyższ. ich kompetencji i gotowości do przyjęcia dziecka,
 • objęcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
 • otwarcie Wielkopolskiego Punktu Diagnozy FAS.

Wsparcie udzielone w projekcie może przyczynić się do powrotu do rodziny biologicznej dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a w przypadku rodzin zastępczych przyczyni się do utrzymania tej rodziny i do zachowania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, natomiast wsparcie rodzin w których przysposobione dzieci przeżywają problemy opiekuńczo –wychowawcze przyczyni się do utrzymania tej rodziny.

Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby kandydatów starających się o przysposobienie dzieci gotowych do przyjęcia dziecka, oraz zwiększeniem ogólnej liczby adopcji.

Działania te podwyższą jakość życia dzieci wychodzących z pieczy zastępczej, satysfakcję i poziom wsparcia kandydatów starających się o przysposobienie dzieci oraz ograniczą ich niepowodzenia w procesie adopcji.

Wobec dzieci uczestniczących w projekcie podjęte zostaną działania takie jak:

 • przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia i indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji,
 • kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Dla rodzin przewidziano:

 • wsparcie opiekuna rodzin adopcyjnych,
 • działania profilaktyczne i kompensujące.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami mającymi doświadczenie w prowadzeniu adopcji w Wielkopolsce, a przeprowadzenie projektu w partnerstwie umożliwi realizację ponadustawowych usług na terenie całego województwa i dostarczenie uczestnikom projektu usług o tym samym standardzie. Liderem projektu jest ROPS i działający w jego strukturach Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z filiami w Pile oraz Lesznie.

Partnerami projektu są:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu, (Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Kaliszu)
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie (Ośrodek Adopcyjny w Koninie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)
 • Towarzystwo Przywracania Rodziny w Poznaniu. (Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu)

Działania projektu będą realizowane w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2022.

Budżet łączny projektu wynosi 3 346 454,00zł, z czego wkład własny ROPS i Partnerów to 167 322,70 zł, a koszt dofinansowania 3 179 131,30 zł Z ramienia Towarzystwa Przywracania Rodziny opiekunem rodzin adopcyjnych jest Paulina Mazurkiewicz -Said.

EFS

Projekt zrealizowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji
Województwa Wielkopolskiego
oborniki

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo