bkg_header-2

Usługi Preadopcyjne Wsparciem Procesu Adopcji

EFS Towarzystwo Przywracania Rodziny jest partnerem w projekcie prowadzonym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej pn. „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej – (wsparciem zostanie objętych 100 dzieci oraz 100 rodzin starających się przysposobić dziecko).

Udział w projekcie jest dobrowolny, a w toku realizacji projektu przewidujemy:

 • wyposażenie dzieci – kandydatów do adopcji w szczegółowe diagnozy ich zdrowia, kondycji społeczno-psychologicznej, specyficznych potrzeb i wskazań dotyczących sposobów rozpoznawania i niwelowania deficytów – stanowiących istotny element wiedzy w procesie świadomego podejmowania decyzji o adopcji,
 • objęcie dzieci usługami terapeutycznymi, rehabilitacyjnymi, edukacyjnymi, pedagogicznymi, psychologicznymi i innymi niezbędnymi do niwelowania rozpoznanych deficytów w celu podwyższenia możliwości adopcji,
 • objęcie kandydatów starających się o przysposobienie dziecka wsparciem wg. ich potrzeb, w celu podwyższenia ich kompetencji i gotowości do przyjęcia dziecka,
 • objęcie wsparciem rodzin borykających się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wsparcie udzielone w projekcie może przyczynić się do powrotu do rodziny biologicznej dzieci przebywających w pieczy zastępczej, a w przypadku rodzin zastępczych przyczyni się do utrzymania tej rodziny i do zachowania dzieci w rodzinnych formach pieczy zastępczej, natomiast wsparcie rodzin, w których przysposobione dzieci przeżywają problemy opiekuńczo –wychowawcze przyczyni się do utrzymania tej rodziny. Projekt przyczyni się do zwiększenia liczby kandydatów starających się o przysposobienie dzieci gotowych do przyjęcia dziecka, oraz do zwiększenia ogólnej liczby adopcji. Działania te podwyższą jakość życia dzieci wychodzących z pieczy zastępczej, satysfakcję i poziom wsparcia kandydatów starających się o przysposobienie dzieci oraz ograniczą ich niepowodzenia w procesie adopcji.

Wobec dzieci uczestniczących w projekcie podjęte zostaną działania takie jak:

 • przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia i indywidualnych potrzeb terapeutycznych i rehabilitacyjnych dzieci kwalifikowanych do adopcji,
 • kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i deficytów zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji.

Dla rodzin przewidziano:

 • wsparcie opiekuna rodzin adopcyjnych,
 • działania profilaktyczne i kompensujące.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z podmiotami mającymi doświadczenie w prowadzeniu adopcji w Wielkopolsce a przeprowadzenie projektu w partnerstwie umożliwi realizację ponadustawowych usług na terenie całego województwa i dostarczenie uczestnikom projektu usług o tym samym standardzie.
Liderem projektu jest ROPS i działający w jego strukturach Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny z filiami w Pile oraz Lesznie,

Partnerami projektu są:

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu,
  (Ośrodek Adopcyjny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddziału Okręgowego w Kaliszu)
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie
  (Ośrodek Adopcyjny w Koninie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci)
 • Towarzystwo Przywracania Rodziny w Poznaniu.
  (Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia” w Poznaniu)

Działania projektu będą realizowane w okresie od 01.01.2017 do 31.08.2018.

Budżet łączny projektu wynosi 1 677 120,00zł, z czego wkład własny ROPS
i partnerów to 83 856,00zł a koszt dofinansowania 1 593 264,00zł.

Z ramienia Towarzystwa Przywracania Rodziny opiekunem rodzin adopcyjnych jest psycholog Adam Stepnowski-Said.

EFS

Projekt zrealizowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji
Województwa Wielkopolskiego
oborniki

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo