bkg_header-2

Warto przeczytać

 1. Andrzejewski M. (red.): Rodziny zastępcze - problematyka prawna. Toruń 2006.
 2. Andrzejewski M.: Domy na piasku. Media Rodzina, Poznań 2007.
 3. Andrzejewski M.: Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej. Zakamycze 2003.
 4. Andrzejewski M.: Prawo rodzinne i opiekuńcze. C.H Beck 2006.
 5. Aronson E.: Człowiek, istota społeczna. PWN, Warszawa 1998.
 6. Banaszek G.: Rozwój niemowląt i jego zaburzenia, a rehabilitacja met. Vojty. Biel.-Biała 2002.
 7. Bauer J.: Empatia. Co potrafią lustrzane neurony. PWN 2008.
 8. Bettelheim B.: Wystarczająco dobrzy rodzice. Poznań 2005.
 9. Bieńkowska E., Walczak-Żochowska A.: Postępowanie w sprawach nieletnich, komentarz. Warszawa 2003.
 10. Birch A., Malim T.: Psychologia rozwojowa w zarysie. PWN 2011.
 11. Borkowska M. (red.): Mózgowe porażenie dziecięce. Pelikan, Warszawa 1989.
 12. Brzezińska A.: Społeczna psychologia rozwoju. Warszawa 2000.
 13. Cattabeni G.: Dziecko przybyłe z daleka. Adopcja i rodzina zastępcza. Warszawa 2008.
 14. Czachórska J. (red.): Neurologia dziecięca. Warszawa 1985.
 15. Dobson J.: Uparte dziecko. Warszawa 1976.
 16. Dryden G., Vos J.: Rewolucja w uczeniu się. Wyd. Moderski i S-ka, Poznań 2000.
 17. Erikson E.H.: Tożsamość a cykle życia. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 18. Faber A., Mazlish E.: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań 2010.
 19. Fenger J.: Pomaganie męczy. GWP, Gdańsk 2001.
 20. Fundacja „Daj szansę”: Dziecko z Alkoholowym Zespołem Płodowym w szkole. Toruń 2000.
 21. Fundacja Dzieci Niczyje: Dziecko krzywdzone. Teoria. Badania. Praktyka. Warszawa 2003.
 22. Gerhardt S.: Znaczenie miłości. Jak uczucia wpływają na rozwój mózgu. Wyd. UJ 2010.
 23. Goodman R., Scott S.: Psychiatria dzieci i młodzieży. Wyd. Urban&Partner, Wrocław 2000.
 24. Gordon T.: Wychowanie bez porażek. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1993.
 25. Górecki P., Stachowiak S.: Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Komentarz. Zakamycze 1998., oraz wyd. 4, Wolters Kluwer Polska 2007.
 26. Gray D.: Adopcja i przywiązanie. Praktyczny poradnik dla rodziców. GWP 2010.
 27. Grenstone J. L., Levitan S. C.: Interwencja kryzysowa. GWP, Gdańsk 2004.
 28. Grycman M.: Dom na nowo malowany. Kraków 2000.
 29. Hassan S.: Jak uwolnić się od manipulacji psychicznej w sekcie?. Łódź 2001.
 30. Herman J. L.: Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi. GWP, Gdańsk 2000.
 31. Holinger P. C.: Co mówią dzieci zanim nauczą się mówić. Dziewięć sygnałów używanych przez dzieci do wyrażania uczuć. P. C. Media Rodzina 2006.
 32. Hryniewicz D.: Specyfika pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom z FAS. Wyd. Edukacyjne PARPAMEDIA, Warszawa 2007.
 33. Hurlock E.B.: Rozwój dziecka t. I i t. II. Warszawa PWN 1985.
 34. Jadczak - Szumiłło T.: Neuropsychologiczny profil dziecka z FASD. PARPA 2008.
 35. Jarosz E.: Dom który krzywdzi. Katowice 2001.
 36. Kamińska A.: Odnalezieni. Wydawnictwo Literackie, Łódź 2010.
 37. Kamińska U.: Zranione dzieciństwo. Wyd. Śląsk, Katowice 2000.
 38. Keck G.C., Kupecky R.M.: Wychowanie zranionego dziecka. Pomoc rodzinom adopcyjnym w zdrowieniu i rozwoju. Mraciniewski Services 2010.
 39. Kirejczyk K. (red.): Pedagogika. Upośledzenie umysłowe. PWN 1981.
 40. Kirejczyk K.: Oligofrenopedagogika. WSPS, Warszawa 1978.
 41. Klecka M., Liszcz K.: Nie próbuj mocniej - spróbuj inaczej. Lędziny 2004.
 42. Kołakowski A., Pisuda A., Skotnicka M., Wolańczyk T.: Dziecko nadpobudliwe w szkole - objawy i sposoby pomocy. Wyd. CBT, Warszawa 2004.
 43. Kołakowski A., Wolańczyk T., Pisula A., Skotnicka M., Bryńska A.: ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej - przewodnik dla rodziców i wychowawców. GWP, 2006.
 44. Kutzner- Kozińska M.: Korekcja wad postawy. WSiP, 1981.
 45. Lipkowski O.: Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych. Warszawa 1996.
 46. Liszcz K. Jak być opiekunem dziecka z FAS. PARPA 2009.
 47. M. Kolankiewicz (red.): Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki. WSiP, Warszawa 1998.
 48. .
 49. MacKenzie R.J.: Kiedy pozwolić? Kiedy zabronić?. GWP, Gdańsk 2008.
 50. Makowski A.: Niedostosowanie społeczne młodzieży i jej resocjalizacja. Warszawa 1994.
 51. Margolis A.: Zespół dziecka maltretowanego. Fundacja Dzieci Niczyje.
 52. Martin H.: Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy. GWP, Gdańsk 2007.
 53. Maxwell R.: Dzieci, alkohol, narkotyki. Przewodnik dla rodziców. Wyd. GWP, Gdańsk 2003.
 54. Mellibruda J.: Tajemnice ETOH. Warszawa 1995.
 55. Nowak A. (red.): Demoralizacja nieletnich a wychowanie. Kraków 2000.
 56. Obuchowska I.: Kochać i rozumieć. Media Rodzina, Poznań 2000.
 57. Olechnowicz H.: Dziecko własnym terapeutą. Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 58. Owczarek S., Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, WSiP 1997.
 59. Pfiffner L. J.: Wszystko o ADHD. Zysk i s-ka, Poznań 2004.
 60. Piaget J.: Mowa i myślenie dziecka. PWN 2011.
 61. Piotrowski P.: Subkultury młodzieżowe. Aspekty psychospołeczne. Warszawa 2003.
 62. Prekop J., Schweizer C.: Niespokojne dzieci. Poradnik dla zaniepokojonych rodziców. Poznań 2004.
 63. Sakowska J.: Szkoła dla rodziców i wychowawców. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, MEN Warszawa 1999.
 64. Sasse M., Mc Kail M.: Smart Start. Praktyczne ćwiczenia według metody „Udanego startu” Jedność, Kielce 2010.
 65. 1Satir V.: Rodzina - tu powstaje człowiek. Wyd. GWP 2000.
 66. Seligman M., Walkner E., Rosenhan D. Psychopatologia. Zysk i S-ka 2003.
 67. Seligman M.: Optymistyczne dziecko. Media Rodzina, Poznań 1997.
 68. Sęk H.: Wypalenie zawodowe: przyczyny i zapobieganie. Wyd. PWN, Warszawa 2004.
 69. Steede K.: 10 błędów popełnianych przez dobrych rodziców. GWP, Gdańsk 2000.
 70. Stelmaszuk Z.W. (red.): Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa Europejska. Wyd. „Śląsk”, Warszawa 2001.
 71. Sztander W.: Poza kontrolą. Warszawa 1994.
 72. Turecki S. Wernick S.: Jak zrozumieć problemy emocjonalne dziecka. Amber W-wa 1997.
 73. Urban B. (red.): Społeczne konteksty zaburzeń w zachowaniu. Wyd. UJ.
 74. Vasta R., Haith M., Miller S.: Psychologia dziecka. WSiP, Warszawa 1995.
 75. Vogler R., Wayne R.: Nastolatki i alkohol. PARPA. Warszawa 2003.
 76. Waligocki J., Kahn Wright M.: Czas niepewności. O dzieciach w rodzinach zastępczych. GWP Gdańsk 2002.
 77. Willmes D.J.: Nie alkoholowi i narkotykom. Jak wychować dziecko, które mówi nie alkoholowi i narkotykom, Gdańsk 2003.
 78. Wolańczyk T., Kołakowski A., Skotnicka M.: Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci. L 1999.
 79. Zębaty A.: Kinezyterapia t. II, Ćwiczenia i metody kinezyterapeutyczne. Kraków 2003.
 80. Zieliński A.: Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie. Wyd. Muza S.A., Warszawa 2000.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Poznania poznań

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo