bkg_header-2

Rodziny zastępcze

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2016r. działalność Poradni Specjalistycznej Wspierania Rodziny "Pro Familia" została zawieszona.

Do zadań Poradni Specjalistycznej Wspierania Rodziny „Pro Familia” należy pomoc rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w dobrym wypełnianiu ich zadań.

Nasza Poradnia udziela pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w szczególności poprzez:

 • rozpoznanie sytuacji kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • poradnictwo psychologiczno – pedagogiczne,
 • szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji,
 • udział w kontaktach dzieci z rodzin zastępczych z rodzinami naturalnymi.

Działalność Poradni „Pro Familia” wpisuje się w założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zapisy tej ustawy w aspekcie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka.

Dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki i wychowania umieszczane są w tzw. pieczy zastępczej.

Piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

I. Rodzinnej pieczy zastępczej.

II. Instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Rodzinna piecza zastępcza to:

  Rodziny zastępcze. Rodzinne domy dziecka.

Rodziny zastępcze dzielą się na:

a) spokrewnione,

b) niezawodowe,

c) zawodowe, w tym:

 • zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego,
 • zawodowe specjalistyczne, w których umieszcza się w szczególności:

- dzieci legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

- dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawie nieletnich

- małoletnie matki z dziećmi.

Rodzinne domy dziecka:

- rodzinny dom dziecka organizuje powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania,

- w rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci.

Zgodnie z art. 40 ustawy rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

-dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

-nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku

- przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

 • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
 • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
 • wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka są obowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział w szkoleniach.

W przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka piecza zastępcza nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej. Piecza zastępcza nad dzieckiem może być powierzona rodzinie pomocowej, w szczególności w okresie:

- czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniach lub pobytem w szpitalu,

- nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Poznania poznań

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo

Facebook Ochronka Jurek