bkg_header-2

Rodziny naturalne

UWAGA!

Z dniem 1 stycznia 2016r. działalność Poradni Specjalistycznej Wspierania Rodziny "Pro Familia" została zawieszona.

Do zadań Poradni Specjalistycznej Wspierania Rodziny „Pro Familia” należy pomoc i wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych.

Nasza Poradnia udziela pomocy rodzinom w szczególności poprzez:

 • konsultacje indywidualne,
 • poradnictwo z elementami mediacji.

Działalność Poradni „Pro Familia” wpisuje się w założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zapisy tej ustawy w aspekcie pomocy rodzinie.

Zgodnie z ustawą należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

 • wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną
 • do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka,
 • powrotu do rodziny,
 • utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów,
 • stabilnego środowiska wychowawczego,
 • kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku,
 • pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia,
 • ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka,
 • informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości,
 • ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
 • poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej,
 • dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych zapewnia się wsparcie, które polega na:

 • analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie,
 • rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
 • podniesieniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny,
 • pomocy w integracji rodziny,
 • przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,
 • dążeniu do reintegracji rodziny.

Zgodnie z nową ustawą pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania. Rodzina może otrzymać wsparcie przez działania:

I. Instytucji i podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny.

II. Placówek wsparcia dziennego.

III. Rodzin wspierających.

Po dokonaniu analizy sytuacji rodzinie może zostać przydzielony asystent rodziny. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • wspieranie aktywności społecznej rodzin,
 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej,
 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,
 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Placówka ta może być prowadzona w formie:

 • opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych,
 • specjalistycznej,
 • pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

 • opiekę i wychowanie,
 • pomoc w nauce,
 • organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności:

 • organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne,
 • realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dziecka,
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Miasta Poznania poznań

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo