bkg_header

Historia

W dniu 17 stycznia 1987r. odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, na którym wybrano Tymczasowy Zarząd.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń województwa poznańskiego dn. 27 lipca 1987r pod nazwą Towarzystwo Pomocy Rodzinom Zastępczym (nr RST 132).

Rozpoczęcie działalności zainaugurowało pierwsze Walne Zgromadzenie członków 5 września 1987r. w Poznaniu przy ul. Szewskiej, na którym wybrano władze Stowarzyszenia.

W roku 1989r. zmieniono nazwę stowarzyszenia na Towarzystwo Przywracania Rodziny, która funkcjonuje do chwili obecnej. Wszystkie działania były inicjatywą grupy młodych ludzi(studentów i pracowników domów dziecka).

Pierwsza siedziba stowarzyszenia znajdowała się w Poznaniu przy ul. Szewskiej, następna (od 1989r.) przy ul. Fiołkowej, a od 1991 przy ul. Skawińskiej. Wszystkie trzy pierwsze lokale na siedziby stowarzyszenia były udostępniane nieodpłatnie przez członków organizacji. Od 2004r. siedziba mieści się przy ul. Kosińskiego w Poznaniu.

W pierwszych latach swojej działalności stowarzyszenie zajmowało się głównie pomocą rodzinom zastępczym oraz wychowankom domów dziecka:

 • organizowało pomoc materialną, głównie żywnościową i odzieżową, dla rodzin potrzebujących wsparcia,
 • otaczało środowiska zastępcze oraz rodziny w kryzysie pomocą pedagogiczną i wsparciem osobistym,
 • udzielało wsparcia dzieciom z domów dziecka tworząc dla nich środowiska osób zaprzyjaźnionych,
 • organizowało wypoczynek dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych.

W wyniku zbieranych doświadczeń i pozyskiwanej wiedzy, zaczęto mieć przekonanie, że należy podejmować działania w kierunku tworzenia strukturalnych rozwiązań pomocy dziecku osamotnionemu.

W 1992r. powstała pierwsza terenowa jednostka TPR - Ochronka „Jurek” (rodzinno-podobna placówka całodobowego pobytu dla dzieci, alternatywna forma opieki w stosunku do domu dziecka). Obserwując skuteczność nowej formy pracy, w 1997r. utworzono kolejną placówkę tego typu - Ochronkę „Franciszek”. Nasze Ochronki zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom częściowo lub całkowicie pozbawionym rodziców w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Obie placówki realizują swoje zadania do chwili obecnej.

Nasze Ochronki podejmujemy następujące zadania:

 • zaspokajamy niezbędne codzienne potrzeby powierzonych nam dzieci,
 • podejmujemy działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej,
 • zapewniamy zajęcia rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia,
 • umożliwiamy dzieciom kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych,

W 1994r. stowarzyszenie utworzyło Chrześcijański Ośrodek Adopcyjno - Mediacyjny „Pro Familia”, który uzyskał status niepublicznego ośrodka adopcyjno - opiekuńczego.

Ośrodek „Pro Familia” zakończył swoją działalność z dniem 31.12.2011r. co było spowodowane wejściem w życie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr poz.887).

Ośrodek „Pro Familia” podejmował różnorodne działania na rzecz rodzin naturalnych, zastępczych i adopcyjnych.

W naszej pracy w sposób szczególny pomagaliśmy:

 • kobietom w nieoczekiwanej ciąży (ochrona poczętego życia, pomoc w zaakceptowaniu dziecka, troska o godne powierzenie dziecka do adopcji),
 • dzieciom zagrożonym utratą rodziny biologicznej,
 • dzieciom będącym poza rodzina naturalną w znalezieniu rodziny zastępczej lub adopcyjnej,
 • osobom przygotowującym się do zastępczego lub adopcyjnego rodzicielstwa,
 • rodzinom zastępczym w prawidłowym wypełnianiu ich zadań,
 • rodzinom adopcyjnym (jawność adopcji, prawo do zachowania tożsamości, budowanie więzi).

Od 01.12.2007r. do 30.11.2010r. w Obornikach Wlkp. stowarzyszenie realizowało projekt „Ośrodek Wspomagania Dziecka i Rodziny ŚWIATEŁKO” dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Na realizację zadań otrzymano również dofinansowanie z Fundacji BRE Banku oraz pomoc finansową od darczyńców prywatnych i firm w wysokości ponad 10% całości kosztów zadania.

W ramach projektu:

 • udzielaliśmy wsparcia dzieciom i młodzieży zagrożonej demoralizacją oraz ich rodzinom poprzez:

(pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i młodzieży zagrożoną demoralizacją i ich rodziców, terapię systemową rodzin, mediacje rodzinne, prowadzenie zajęć, terapeutycznych dla dzieci i młodzieży),

 • prowadziliśmy edukację społeczną w zakresie macierzyństwa, opieki nad dzieckiem i wychowania,
 • udzielaliśmy wsparcia rodzinom podejmującym zadania opieki zastępczej (m.in. prowadzono grupy wsparcia dla rodziców, grupy terapeutyczne dla dzieci i świadczono pomoc psychologiczno – pedagogiczną),
 • promowaliśmy rodzinną opiekę zastępczą,
 • podnosiliśmy również kwalifikacje pracowników.

Od 01.01.2011r. do 31.05.2011r. kontynuowaliśmy w Ośrodku ŚWIATEŁKO realizację zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na wyrównywaniu szans rodzin zagrożonych niedostosowaniem społecznym poprzez udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i rodzinom, w tym zastępczym dzięki dofinansowaniu przez Starostwo Powiatowe w Obornikach.

Od 01.07.2011r. działalności Ośrodka ŚWIATEŁKO w Obornikach została zawieszona ze względu na brak środków na kontynuację zadania publicznego na rzecz dzieci i rodzin w sytuacjach kryzysowych.

W dniu 01.01.2012r. została otwarta przez nasze stowarzyszenie Poradnia Specjalistyczna Wspierania Rodziny „Pro Familia”. Poradnia działała w Poznaniu do dnia 01.01.2016r. i byłat dofinansowywana przez Miasto Poznań. Świadczyła pomoc z zakresu poradnictwa specjalistycznego dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz dla rodzin i dzieci objętych systemem pieczy zastępczej.

Z dniem 09 maja 2012r. rozpoczął swoją działalność Chrześcijański Ośrodek Adopcyjny „Pro Familia”, który wykorzystuje doświadczenie i wiedzę kilkunastoletniej działalności Ośrodka „Pro Familia” zamkniętego 31.12.2011r.

Nasze stowarzyszenie od początku swojej działalności podejmowało zadania mające na celu pomoc osamotnionemu dziecku i rodzinie przeżywającej kryzys. Dzięki zdobywanemu doświadczeniu i wiedzy ciągle rozwijamy formy naszej działalności i dostosowujemy je do potrzeb dziecka i aktualnej sytuacji społecznej.

jedenprocent

Towarzystwo Przywracania Rodziny
KRS: 0000095623

pitax

Wypełnij PIT za darmo